Disclaimer

Disclaimer kansjes.nl

Disclaimer voor kansjes.nl

kansjes.nl , hierna te noemen kansjes.nl, verleent u hierbij toegang tot kansjes.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
kansjes.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

kansjes.nl spant zich in om de inhoud van kansjes.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op kansjes.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op kansjes.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met kansjes.nl.
Voor op kansjes.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan kansjes.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij kansjes.nl of bij derde, welke met toestemming dit beschikbaar hebben gesteld aan kansjes.nl

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van kansjes.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Indien er op bepaalde pagina’s buttons zijn geplaatst voor het delen van de pagina (zoals bijv. facebook, twitter etc.) dan mag dit gezien worden als toestemming van kansjes.nl

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

`